Forebyg mobning og konflikter

Sådan forebygger og løser du konkret mobbeproblematikkerne på arbejdspladsen.

Målet med kurset er at skabe sikkerhed på de enkelte arbejdspladser. Sikkerhed i at kunne løse op for de konkrete problemstillinger, der måtte være.

Mobning er en af flere konfliktformer, der alle kan forebygges og løses efter samme skabelon.

Kurset kan tilrettelægges som 1 1/2 dags årligt supplerende arbejdsmiljøkursus

Beskrivelse

Forebyggelse af mobning og andre konflikter

Forebyggelse af mobning kan med fordel gøres i praksis ved at tage udgangspunkt i begrebet om forråelse. Ved at tage dette udgangspunkt kommer vi ud over at individualisere og tale om skyld. På den måde bliver arbejdsmiljøarbejdet mere effektivt. I undgår at forstærke eventuelle konfliktmønstre ved at gå til opgaven organisatorisk og med fokus på sammenhænge og alle aktører som aktive med-skabere af kulturen med et medansvar.

Dette kursus gennemføres praksisnært og relaterer til jeres faktiske udfordringer ved at lægge op til fælles dialog, diskussion og tage udgangspunkt i deltagernes virkelighed, erfaring og praksis.

På kurset vil I få et overordnet, generelt redskab til at lave en analyse på, hvad der vil være den mest effektive metode for det enkelte arbejdssted at bruge til at forebygge konflikter og mobning.

Til hver metode vil der blive præsenteret konkrete og anvendelige redskaber, der kan anvendes alt efter situationen på det enkelte arbejdssted.

Indhold i kurset:
For at sikre bedst mulig konkret og relevant brugbarhed for de deltagende arbejdssteder vil kurset bygges op omkring nogle grundlæggende spilleregler, der vil udgøre et analyseredskab til at finde det rigtige sted at sætte ind og den rigtige metode til at gøre det.

Kurset består af 3 elementer:

  1. Spilleregler for forståelsen af kultur, konflikt og mobning som konfliktadfærd
  2. En analysemodel der vil vise det rigtige sted at starte arbejdet (spørgsmål)
  3. Konkrete metoder/redskaber til arbejdet.

Modul 1

Grundlæggende spilleregler for AMO

  • Forråelse: Afmagt i arbejdslivet fører til konfliktadfærd
  • Konfliktadfærd kan komme til udtryk som mobning/krænkende adfærd
  • Konfliktadfærd kan forebygges gennem fokus på kommunikation og dialog
  • Dialog kan kun eksistere, hvis der er tydelig ledelse og rammesætning af det rum, den skal foregå i
  • Der skal skelnes mellem konflikter opstået på baggrund af interessemodsætninger og konflikter som udøvelse af uformel magt (uformel ledelse)

Modul 2

Iglomodellen som analyseredskab

Med afsæt i det grundlæggende vil kurset bestå af en analysemodel og konkrete redskaber baseret på IGLO-modellen af en organisation (Organisationsniveau, Ledelsesniveau, Gruppeniveau og Individniveau) for henholdsvis forebyggelse og håndtering.

Efter præsentation af de grundlæggende spilleregler tydeliggøres, hvilket ansvar påhviler TRIO, MED og ledelse helt formelt, og hvilken hjælp er der at finde.

Modul 3

Redskaber og metoder til arbejdet

Hoveddelen af kurset består af konkrete cases fra din organisations virkelighed og situation ud fra følgende analysemetode:

Sådan håndterer vi konflikter: De 4 IGLO-niveauer
Sådan håndterer vi mobning: De 4 IGLO-niveauer

Organisatorisk: har vi politikker på plads? Er de konkrete og brugbare?

(Fx: Er det defineret, hvordan magt uddelegeres, og hvilke handlerum/muligheder den enkelte har i de forskellige magt-rum?)

Ledelse: har vi defineret og adskilt beslutningsrum (Fx tydelig markering af hvad der er rammevilkår/besluttet på forhånd, hvad der er mulighed for at give input til, og hvad kan den enkelte med-aktør beslutte. Fx i en ‘rød-gul-grøn’-model)

Gruppe: har vi den psykologiske kontrakt på plads, og er den konkret og handlebar at bruge? Hvad skal der til for at forbedre/konkretisere vores fælles spilleregler, og hvordan vi støtter og korrigerer hinanden.

Individ: Er det tydeligt beskrevet, hvad jeg har af pligter og forpligtelser som medlem og medskaber af arbejdspladsen?